Algemene voorwaarden

1.   Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dossiers tussen, enerzijds Advocatenkantoor Content, Jozef II straat 18 te 8400 Oostende, KBO-nr.: 0822.481.014, hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en anderzijds de cliënt.

 

2.   Informatie

2.1. De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.  Cliënten kunnen op elk ogenblik een overzicht bekomen van de verrichtte werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. De informatie zal op hun eerste verzoek mondeling worden meegedeeld en op verzoek binnen de 24 u schriftelijk worden bevestigd.

2.2. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

3.   Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

4.   Kosten en ereloon

4.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en uitgaven en het ereloon.

4.2. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend (alle aangegeven bedragen zijn exclusief BTW)

  • aanleg en archivering dossier – éénmalig: 75,- euro
  • briefwisseling : 11,00 euro /eenheid (brief)
  • e-mailverkeer : 11,00 euro/mail
  • fotokopie’s: 0,25/eenheid (kopie)
  • aangetekende post : kosten van verzending
  • verplaatsing : 0,60 euro/km.

 

4.3. De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

4.4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten, waarbij het advocatenkantoor een algemeen tarief hanteert van 120,00 euro  (exclusief BTW) voor particulieren en 150,00 euro voor rechtspersonen per effectief gepresteerd uur, hetgeen kan verhoogd worden met 50% ingeval van hoogdringendheid en/of 50% in functie van het uitzonderlijk belang van de zaak.  Tevens wordt voor standaardbriefwisseling een forfait gehanteerd van 10 minuten per brief, behoudens indien er sprake is van gemotiveerde briefwisseling. Het voorgaande geldt onder voorbehoud van afwijkende afspraken met de cliënt.

4.5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.  In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4.6. Eveneens kunnen er, in functie van de duurtijd, complexiteit en/of de omvang van reeds geleverde prestaties, tussentijdse ereloonstaten worden opgemaakt welke reeds een gedetailleerd overzicht omvatten van kosten en ereloon.

4.7. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de (tussentijdse) staat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.9. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd minstens gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning, dan wel aan de intrestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

5.   Derdengelden

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon.  Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

6.   Aansprakelijkheid

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van het advocatenkantoor per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. 

 

7.   Beëindiging van de overeenkomst

7.1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.  De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

7.2. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

8.   Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

8.2. De rechtbanken van Gent, afdeling Brugge en Oostende, zijn exclusief bevoegd.